Kodeks

Športna loterija (prireditelj) kot podpisnica Standardov odgovornega prirejanja iger na srečo organizacij WLA (World Lottery Association) in EL (European Lotteries), v okviru in na podlagi teh načel sprejema

Kodeks družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo

1. Uvodne določbe

Družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo predstavlja del družbene odgovornosti prireditelja iger na srečo in pomeni vzpostavljanje ravnovesja med dobičkom, pričakovanji in željami igralcev ter med vzdrževanjem javnega reda, predvsem preprečevanjem zasvojenosti z igrami na srečo in uveljavljanjem zaščite občutljivih skupin.

Odgovorno igranje pomeni igranje za zabavo in na način, ki ne ogroža posameznikove socialne ali finančne blaginje.

Prireditelj se s kodeksom zavezuje k:

 • odgovornemu odnosu do igralcev iger na srečo;
 • odgovornemu odnosu do prodajalcev iger na srečo;
 • odgovornemu razvoju obstoječih in novih storitev in produktov;
 • odgovornemu tržnemu komuniciranju;
 • izobraževanju zaposlenih na temo odgovornega prirejanja iger na srečo.

2. Osnovni cilji družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo

1. Vzdrževati kontinuiteto javnega reda, integritete in boja proti nelegalnem igranju in finančnim nepravilnostim, kot jih definira Evropsko pravo.
2. Identificirati najboljše prakse odgovornega prirejanja iger v loterijskem sektorju.
3. Omogočiti, da postane odgovorno prirejanje iger integralni del vsakodnevnega poslovanja, tako da se zmanjša morebitne negativne posledice v družbi.
4. Določiti jasna pravila v poslovanju, da se zagotovi:

 • izvajanje zakonodaje in obveznosti, ki izhajajo iz nje;
 • izvajanje ukrepov za varstvo mladoletnikov;
 • razvoj ustreznih praks, ki upoštevajo relevantne informacije in raziskave;
 • onemogočanje posojilnih služb;
 • samoprepoved igranja preko interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev;
 • varstvo igralcev zoper odvisnost;
 • odgovorno oglaševanje;
 • prepoved igranja problematičnim igralcem in ukrepe za varstvo igralcev, odvisnih od iger, ki jih izvaja prireditelj.

3. Uporaba kodeksa

Kodeks odgovornega igranja se uporablja kot dopolnitev zakonodaji in kot interni akt prireditelja predstavlja višje standarde ravnanja in varovanja udeležencev iger na srečo.

Kodeks je akt samo regulative in se uporablja na vseh področjih poslovanja in oglaševanja prireditelja, razen če v kodeksu ni drugače navedeno.

Prireditelj je zavezan vsem predpisom, ki neposredno ali posredno vplivajo na poslovanje družbe ali varstva igralcev kot potrošnikov.

Poslovanje poteka finančno transparentno in družbeno odgovorno. Prireditelj je zavezan k zastopanju in delovanju v smeri odgovornega igranja.

4. Posebni del – standardi

a) Raziskave in analize

Prireditelj sodeluje z interesnimi skupinami oz. deležniki, ki raziskujejo, promovirajo ali poročajo o problematičnem igranju in rezultate teh odkritij upošteva pri ukrepih, ki jih sprejema pri svojem poslovanju.

b) Izobraževanje zaposlenih

Strokovna znanja, osebne vrednote in predanost zaposlenih se izpopolnjujejo z izobraževalnimi programi, delavnicami in treningi zaposlenih, da pri svojih poslovnih odločitvah in izpolnjevanju zastavljenih nalog upoštevajo in uresničujejo vidike družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

c) Programi za prodajalce

Prodajalcem in pogodbenim sodelavcem, ki neposredno prihajajo v stik z igralci, se zagotovi material (npr. letaki, zgibanke, posterji), ki je potreben za povečanje zavedanja odgovornega igranja.

d) Oblikovanje, načrtovanje iger

Pri oblikovanju in načrtovanju iger se upošteva mogoče rizične faktorje in se pri bolj nevarnih igrah sprejme dodatne ukrepe, ki zmanjšujejo njihove negativne učinke.

e) Spletno igranje (igranje preko interneta oz. preko drugih telekomunikacijskih sredstev)

Za zmanjšanje tveganja odvisnosti preko spleta so sprejeti varovalni mehanizmi kot so dnevni in mesečni limit vplačil in izplačil, možnosti postavitve osebnega limita, onemogočanje igranja na kredit in druge podobne možnosti.

Igralec se mora za igranje preko spleta registrirati z vsemi zahtevanimi podatki in izbrati svoje unikatno uporabniško ime in geslo.

Igralcu je omogočen vpogled v aktivnosti oz. stanje lastnega igralnega računa.

Igralcu je omogočena samoprepoved, kar pomeni, da s pisno izjavo zahteva, da se mu blokira udeležbo pri igrah na srečo.

Igralec mora biti opozorjen na posledice samoprepovedi.

f) Oglaševanje in trženje

Oglaševalske kampanje se ne naslavljajo na občutljive skupine igralcev, kot so mladoletni, socialno ogroženi, problematični in patološki igralci, in ne vsebujejo napačnih ali zavajajočih informacij glede možnosti dobitka.

Oglaševanje ne sme spodbujati diskriminacije na osnovi etnične, nacionalne, verske, spolne, seksualne usmerjenosti ali starosti in ne vključuje vsebine, ki bi spodbujala nasilje, spolno izkoriščanje ali nezakonito vedenje.

Oglaševanje ne namiguje, da je igranje lahko alternativa delu ali rešitev iz finančnih težav.

Oglaševanje temelji na etičnih merilih in standardih, ki jih narekujejo družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo, oglaševalski kodeks in zakonodaja s področja varstva potrošnikov.

Pospeševalne akcije prodaje so poštene in nediskriminatorne do igralcev in drugih skupin deležnikov.

g) Napotki za odgovorno igranje in napotitev na pomoč

Prireditelj udeležence iger na srečo opozarja na tveganja, zlasti na možnost zasvojenosti z igrami na srečo ter jim zagotavlja napotke za odgovorno igranje.

V primeru problematičnega igranja ali zasvojenosti igralce napoti na možnost ustrezne pomoči.

Telefonska številka ali drug kontaktni naslov za pomoč igralcem v stiski mora biti objavljen najmanj na spletni strani prireditelja.

h) Izobraževanje igralcev in odgovornost do igralcev

Informacije za izobraževanje igralcev so dostopne najmanj na spletni strani in vsebujejo:

 • informacije o možnosti dobitka igre, kar igralcem omogoča ocenitev tveganja in koristi igre
 • informacije o omejitvah starosti, kjer te obstajajo

Osebni podatki igralcev, ki se pridobijo zaradi udeležbe pri igri na srečo, so zaupni in se z njimi ravna v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

Poslovanje prireditelja poteka skladno z določili zakonodaje o varstvu potrošnikov in varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Prireditelj ne sodeluje s hitrimi posojilnimi službami in njihove ponudbe ne oglašuje.

i) Varnostni ukrepi in zakonodajna določila

Prireditelj je zavezan zakonodaji, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Skrbno se spremljajo indikatorji, ki kažejo na pranje denarja ali financiranje terorizma. Igre so organizirane v skladu s prostorskimi in tehničnimi zahtevami, ki omogočajo varnost in zanesljivost ter zagotavljajo naključnost iger na srečo, kar zahteva tudi podzakonska ureditev o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnemu prirejanju klasičnih iger na srečo.

j) Sodelovanje deležnikov oz. interesnih skupin

Prireditelj vzpostavlja možnost dialoga z raznimi interesnimi skupinami in sodeluje z neodvisnimi svetovalnicami za pomoč in zdravljenje odvisnosti od iger na srečo.

Interesne skupine oz. deležniki imajo možnost sodelovanja in podajanja mnenj, skrbi in vprašanj, ki se lahko upoštevajo v procesu strateških odločitev prireditelja.

k) Poročanje in merila

Prireditelj skrbi za promocijo odgovornega igranja z letnimi oglaševalskimi kampanjami.

Informacije o pomoči so objavljene najmanj na spletni strani.

Informacije o igri so natančne in resnične in so na voljo najmanj na spletni strani prireditelja.

l) Spremembe veljavnega kodeksa

Veljavnost aktualnega kodeksa se spremlja in po potrebi dopolnjuje, da se zagotovi hitro odzivanje na nova spoznanja glede problematičnega igranja.

Ljubljana, dne 21.03.2017

Janez Bukovnik l.r.
predsednik uprave